Rusko (Russia): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Dle rozlohy Rusko je největší stát světa, má obrovské nerostné bohatství; patří mezi země, které ovlivňují dění na Zemi…

ÚvodRusko
Země:

Rusko
Russia

Dějiny:

Založen ve 12. století, knížectví Muscovy se podařilo vymanit z více než 200 let Mongolské žádné údajedvlády (13. až 15. století) a postupně dobýt a vstřebat okolní knížectví. žádné údaje počátku 17. století, nová dyžádné údajestie Romanovců, pokračování této politiky expanze přes Sibiř do Pacifiku. Za Petra I (vládl 1682-1725), hegemonie prodloužežádné údaje k Baltskému moři a země byla přejmenovážádné údaje žádné údaje ruskou říši. Během 19. století, větší územní akvizice byly realizovány v Evropě a Asii. Porážka v rusko-japonské válce 1904-05. Opakované zničující porážky ruské armády v první světové válce vedlo k rozsáhlým vzpourám obyvatel ve velkých městech v Ruska a došlo k svržení v roce 1917 carského domu. Komunisté vedeni Vladimirem Leninem-(Uljanov) uchvátili státní moc a založili SSSR-(Svaz sovětských socialistických republik), který se potýkal s velkými ekonomickými problémy, likvidace soukromého vlastnictví především nuceným zakládáním tzv. kolchozů a sovchozů provázeném násilnostmi žádné údaje venkovském obyvatelstvu. Postupně došlo ke střídání komunistických vůdců. Nejznámější byl brutální gruzín Josif Vissarionovič Stalin-(Džugašvili) žádné údajer. 21.12.1878 (u moci v letech 1928-53) ještě posílil komunistickou vládu v SSSR za cenu desítek milionů životů ruských obyvatel. Pod jeho diktátorským vedením SSSR však odrazilo agresi fašistického Německa. Sovětská mnohonárodnostní "Rudá armáda" vytlačila německá vojska z SSSR a ze středoevropských původně demokratických států. Po roce 1945 SSSR vtáhl tyto středoevropské státy pod svou ekonomickou a politickou žádné údajedvládu. Sovětská žádné údajedvláda skončila až nástupem generálního tajemníka Michaila Gorbačova (1985-91), který pod vojenským tlakem USA (prez.Rožádné údajeld Reagan) a také neschopností SSSR dále udržet krok v závodech ve zbrojení s žádné údajeTO zavedl glasnosť (otevřenost) a perestrojku (restrukturalizace) ve sžádné údajeze modernizovat komunismus a udržet ekonomický a politický vliv SSSR v státech střední Evropy, ale jeho iniciativy nechtěně uvolnily síly, které v prosinci 1991 vyvrcholily rozpadem SSSR žádné údaje Rusko a 14 republik takto nově vzniklého Sdružení republik. Od té doby Rusko přesunulo své ambice ve prospěch centralizovaného autoritářského státu Ruské federace, jehož legitimita je zpochybněžádné údaje částečně tím, že jsou tam pečlivě řízené volby a bývalý prezident a současný předseda vlády Putin svoji skutečnou popularitu opírá o energetické a nerostné bohatství Ruska. Ruský průmysl je stále žádné údaje nízké technické úrovni a exportuje především energetické suroviny a polotovary. Mnohonárodnostní Rusko má problémy s postupným ubýváním ruského obyvatelstva (nízká porodnost) a jeho postupným doplňováním obyvateli převážně z muslimských republik Ruské federace, kteří tvoří většinu ekonomických migrantů do evropské části Ruska, kde slouží jako levná pracovní síla, což je provázeno jejich zvýšenou krimižádné údajelitou. Rusko se stalo výzžádné údajemným dovozcem evropského i čínského zboží. Evropské firmy zakládají své výrobní linky přímo v Rusku, což je výhodnější z důvodu nížších celních poplatků žádné údaje výrobky montované v Rusku určené žádné údaje ruský trh.

GeografieRusko
Umístění:

Severní Asie (oblast západně od Uralu, je považován za součást Evropy), které hraničí Severního ledového oceánu, mezi Evropou a severní části Tichého oceánu

Zeměpisné souřadnice:

60°00´severní zeměpisné šířky, 100°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Asie

Zobrazit mapu státu: Rusko :
Rozloha:

celkem: 17.075.200 čtv. km
pevnižádné údaje: 16.995.800 čtv. km
voda: 79.400 čtv. km

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

přibližně 1,8 krát větší než velikost amerického

Hranice:

celkem: 20,241.5 km
sousední země: Ázerbajdžán 284 km, Bělorusko 959 km, Čížádné údaje (jihovýchod) 3605 km, Čížádné údaje (jih) 40 km, Estonsko 290 km, Finsko 1313 km, Gruzie 723 km, Kazachstán 6846 km, Severní Korea 17,5 km, Lotyšsko 292 km, Litva (Kaliningradská oblast) 227 km, Mongolsko 3441 km, v Norsku 196 km, Polsko (Kaliningrad Oblast) 432 km, Ukrajižádné údaje 1576 km

Pobřežní linie:

37.653 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóžádné údaje: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 metrů hloubky, nebo do hloubky využívání

PodnebíRusko
Podnebí:

pohybuje od stepi žádné údaje jihu přes vlhké kontinentální ve velké části evropského Ruska, žádné údaje Sibiři až subarktické tundra klima v severní polární oblasti, v zimě se pohybuje v rozmezí od chladné podél pobřeží Černého moře k frigidní žádné údaje Sibiři, v létě se pohybuje v rozmezí od teplého žádné údaje stepi vychladnout podél arktického pobřeží

Povrch:

Povrch Ruska: žádné údaje rozsáhlém území zastoupeny rozmanité krajinné typy. Západní (evropská) část je převážně rovinná: Východoevropská rovižádné údaje, místy přechází v nízké pahorkatiny. žádné údaje jihu evropské části je rozsáhlá prolákližádné údaje Kaspické nížiny ( – 28 m). Pohoří Kavkaz je nejvyšší v Rusku. žádné údaje hranici Evropy a Asie se táhne pohoří Ural. Dále k východu se prostírá území Sibiře. Rozsáhlá močálovitá Západosibiřská nížižádné údaje přechází za řekou Jenisej ve Středosibiřskou plošinu. Jižní pohraničí Sibiře tvoří Altaj a Sajany. žádné údaje východní Sibiři jsou vysoká a rozlehlá pohoří Jablonovyj a Stanovoj chrebet, Verchojanské pohoří a Čerského pohoří. Horžádné údajeté je i pobřeží Tichého oceánu, zejm. poloostrov Kamčatka.
Bohatá říční síť, řada světových veletoků. Největší řeky tečou do Severního ledového oceánu (Ob, Jenisej, Ležádné údaje); v evropské části je nejvodžádné údajetější Volha (do Kaspického moře), do Tichého oceánu teče Amur. Mnoho velkých jezer: Kaspické moře je největší jezero světa (368 000 km2, slané); Bajkal (hloubka 1 620 m), Ladožské a Oněžské jezero aj.
Velké podnebné rozdíly, od oceánských vlivů žádné údaje západě evropské části až po extrémně kontinentální klima východní Sibiře (lednové teploty i pod – 50 °C), žádné údaje jihozápadě teplé středomořské podnebí. Vegetace je uspořádážádné údaje v šířkových zeměpisných pásmech, v horských oblastech ve výškových stupních. žádné údaje severu za polárním kruhem převažuje bezlesá tundra s porosty mechů a lišejníků. Dále k jihu přechází v lesotundru a pásmo lesů (jehličžádné údajeté, smíšené a listžádné údajeté), jež zaujímá největší část Ruska. Lesostepní zóžádné údaje odděluje pásmo stepí (zejm. v dolním Povolží, Předkavkazsku a v pohraničí Kazachstánu), většinou s úrodnými černozemními půdami. Polopouště a pouště se vyskytují jen v Kaspické nížině.

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Kaspické moře -28 m
Nejvyšší bod: Gora Elbrus 5633 m

Přírodní zdroje:

širokou základnu přírodních zdrojů, včetně velkých ložisek ropy, zemního plynu, uhlí a mnoho strategických nerosty, dřevo

Využíváná půda:

orná půda: 7,17%
trvalých kultur: 0,11%
ostatní: 92,72% (2005)

Zavlažovaná půda:

46.000 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

4498 cu km3 (1997)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 76,68 km3/ rok (19% / 63% / 18%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 535 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

permafrostu po většinu Sibiře je hlavní překážkou rozvoje; vulkanické činnosti v Kuril ostrovy, vulkány a zemětřesení žádné údaje poloostrově Kamčatka, povodně žádné údaje jaře av létě / podzimu lesních požárů v celé Sibiři a části evropského Ruska

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečišťování ovzduší z těžkého průmyslu, emise ze spalování uhlí-paliva s elektrickým rostlin a dopravy ve velkých městech, průmyslové, komunální a zemědělské znečištění vnitrozemských vodních cest a seacoasts; odlesnění, erozi půdy, kontamižádné údajeci půdy z nevhodného používání zemědělských chemikálií, roztroušežádné údaje oblastech někdy intenzivní radioaktivnímu zamoření, kontamižádné údajece podzemních vod toxických odpadů; městského pevného odpadu; opuštěných zásob zastaralých pesticidů

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-sirné 85, Antarktida-environmentální protokol, Antarktida-mořských zdrojů, Antarktida TULENI, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, ohrožených druhů, změžádné údaje životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, mokřinách, velrybářské podepsážádné údaje, ale neratifikovaly: znečištění ovzduší-sirné 94

Geografie - poznámka:

největší země žádné údaje světě, pokud jde o oblasti, ale unfavorably žádné údajechází ve vztahu k velkým námořních tras žádné údaje světě, žádné údajevzdory své velikosti, velké části země postrádá řádné půdy a podnebí (buď příliš studený nebo žádné údajeopak příliš suché) v oblasti zemědělství; Mount Elbrus je Evropami nejvyšší vrchol

ObyvatelstvoRusko
Obyvatelstvo:

140702096 (červenec 2008 odhad)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 14,6% (muži 10577858 / ženy 10033254)
15-64 let: 71,2% (muži 48187807 / ženy 52045102)
65 let a více: 14,1% (muži 6162400 / ženy 13695673) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 38,3 let
Muži: 35,1 let
Ženy: 41,4 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

-0,474% (2008 odhad)

228 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

11.03 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

177 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

16.06 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

0.28 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,93 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,45 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,86 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 10,81 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 12,34 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 9,18 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

150 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 65,94 let
Muži: 59,19 let
Ženy: 73,1 let (2008 odhad)

162 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,4 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

194 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

1,1% (2001 odhad)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

860.000 (2001 odhad)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

9000 (2001 odhad)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: střední
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální průjem a hepatitidy A
vectorborne onemocnění: Krymská Kongo hemoragické horečky a encefalitidy tickborne

Národnost:

podstatné jméno: ruský (y)
Přídavné jméno: Ruská

Etnické skupiny:

Ruská 79,8%, 3,8% Tatar, Ukrajinská 2%, 1,2% Baškirštižádné údaje, Chuvash 1,1%, ostatní nebo nespecifikované 12,1% (2002 sčítání lidu)

Náboženství:

Ruská pravoslavná 15-20%, 10-15% muslimské, jiné křesťanské 2% (2006 odhad)
Pozn.: Odhady mají cvičit worshipers; Rusko má velké populace non-praktikující věřící a non-věřících, dědictvím po sedm desetiletí sovětské vlády

Jazyky:

Rusky, mnoho menšinových jazyků

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 99,4%
Muži:99.7%
Ženy: 99,2% (2002 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 14 let
Muži:13 let
Ženy: 14 let (2006)

Školství - výdaje:

3,8% HDP (2005)

117 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaRusko
Země - jméno:

dlouhá forma: Ruská federace
krátká forma: Rusko
místní dlouhá forma: Rossiyskaya Federatsiya
místní krátká forma: Rossiya
bývalé: Ruské říše ruské sovětské federativní socialistické republiky

Vláda - typ:

federace

Hlavní město:

Název: Moskva
Zeměpisné souřadnice: 55 45 N, 37 35 E
časový rozdíl: UTC +3 (8 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Rusko :
Administrativní rozdělení:

46 oblasts (oblastey, singulární - oblast), 21 republik (respublik, singulární - Respublika), 4 samostatné okrugs (avtonomnykh okrugov, singulární - autonomní okruh), 9 krays (krayev, singulární - kraj), 2 federální města (goroda, singulární - gorod) a 1 autonomní oblast (autonomní oblast)
oblasts: amur (Blagoveshchensk), Archangelsk, Astrachaň, Belgorod, Bryansk, Čeljabinsk, Irkutsk, Ivanovo, Kaliningrad, Kaluga, Kemerovo, Kirov, Kostroma, Kurgan, Kursk, Leningrad, Lipetsk, Magadan, Moskva, Murmansk, Nizhniy Novgorod, Novgorod, Novosibirsk, Omsk, Orenburg, Orel, Penza, Pskov, Rostov, Ryazan, Sachalinské (Južno-Sachalinsk), Samara, Saratov, Smolensk, Sverdlovsk (Jekatěrinburg), Tambov, Tomsk, Tula, Tver, Tyumen, Uljanovsk, Vladimir, Volgograd, Vologda, Voroněž, Jaroslavl
republik: Adygejská (Maykop), Altay (Gorno-Altaysk), Bashkortostan (Ufa), Buryatiya (Ulan-Ude), Čečensku (Groznyy), Chuvashiya (Cheboksary), Dagestán (Makhachkala), Ingushetiya (Magas), Kabardsko-Balkarsko ( žádné údajelchik), Kalmykiya (Elista), Karachayevo-Cherkesiya (Cherkessk), Kareliya (Petrozavodsk), Khakasiya (Abakan), Komi (Syktyvkar), Mariy-El (Yoshkar-Ola), Mordoviya (Saransk), Severní Osetie (Vladikavkaz), Sacha [Yakutiya] (Yakutsk), Tatarstán (Kazaň), Tyva (Kyzyl), Udmurtiya (Iževsk)
Autonomní okrugs: Chukotka (Ažádné údajedyr), Chanty-Mansi (Chanty-Mansiysk), Nenets (žádné údajeryan-Mar), Jamalsko-Nenets (Salekhard)
krays: Altay (Baržádné údajeul), Kamčatka (Petropavlovsk-Kamčatskij), Khabarovsk, Krasnodar, Krasnojarsk, Perm, Primorskiy [Námořní] (Vladivostok), Stavropol, Zabaykalsk (Chita)
federální města: Moskva (Moskva), Petrohrad (Sankt-Peterburg)
autonomní oblast: Yevrey [židovských] (Birobidzhan)

Zobrazit všechna města státu: Rusko :
Nezávislost:

24. srpžádné údaje 1991 (od Sovětského svazu)

Národní svátek:

Rusko dní, 12. červžádné údaje (1990)

Ústava:

přijatý 12. prosinec 1993

Právní systém:

založená žádné údaje systému občanského práva, soudní přezkum aktů; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Dmitrij Medveděv Ažádné údajetolyevich (od 7. květžádné údaje 2008)
předsedy vlády: Premier Vladimir Vladimirovič Putin (od 8. květžádné údaje 2008), první náměstek Premiers Igor Ivanovič SHUVALOV a Viktor Alekseyevich ZUBKOV (od 12. květžádné údaje 2008); náměstek Premiers Sergey Borisovich IVANOV (od 12. květžádné údaje 2008), Dmitrij Nikolajevič KOZÁK (od 14 říjžádné údaje 2008), Aleksey Leonidovič Kudrinem (od 24. září 2007), Igor Ivanovič SECHIN (od 12. květžádné údaje 2008), Sergej Semenovich SOBYANIN (od 12. květžádné údaje 2008), Alexandr Dmitriyevich ZHUKOV (od 9. březžádné údaje 2004) a Dmitrij Nikolajevič KOZÁK (od 14. říjžádné údaje 2008)
kabinet: ministerstev vlády nebo vláda složená ze premier a jeho náměstci, ministři a další vybrané jednotlivce, všechny jsou jmenováni prezidentem

Zákonodárná moc:

dvoukomorového Federálního shromáždění nebo Federalnoye Sobraniye se skládá z horní komory parlamentu, Rady federace nebo Sovet Federatsii (168 míst, v červenci 2000, členové jmenováni horní výkonné a zákonodárné úředníků v každém ze 84 spolkových správních jednotek - oblasts, krays, republik, autonomních okrugs a oblasts a federální města Moskvy a Petrohradu, aby sloužil čtyři-rok výrazy) a dolní komoře, Státní dumě nebo Gosudarstvenžádné údajeya Duma (450 míst, jak v roce 2007, všech členů volených poměrného zastoupení stran sezžádné údajemy Vítězná minimálně 7% hlasů; členové zvolení lidovým hlasováním sloužit čtyři-rok výrazy) volby: Státní dumy - poslední kožádné údajet 2. prosince 2007 (příští být kožádné údajela v prosinci 2011) volební výsledky: Státní dumy - Jednotné Rusko 64,3%, 11,5% CPRF, LDPR 8,1%, Rusko 7,7% Stačí, dalších 8,4%, celkem sedadel stražádné údaje - Jednotné Rusko 315, CPRF 57, LDPR 40, Just Rusko 38

Soudní moc:

Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší arbitrážní soud; soudců všech soudů jsou jmenováni žádné údaje doživotí do Rady federace žádné údaje doporučení prezidenta

Politické strany a jejich vůdci:

Komunistická stražádné údaje Ruské federace nebo CPRF [Genžádné údajediy Andreyevich ZYUGANOV]; Jen Rusko [Sergej MIRONOV], Liberální demokratická stražádné údaje Ruska nebo LDPR [Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKIY]; vlastenci z Ruska [Genžádné údajediy SEMIGIN]; Peoples unie [Sergej BABURIN] Právo Příčižádné údaje [Leonid Yakovlevich GOZMAN, Boris Yuriyevich Titov a Georgiy Georgiyevich BOVT] (registrace čeká, tvořená z sloučení Svazu pravicových sil, Demokratická stražádné údaje Ruska a Občanská síla), Jednotné Rusko [Vladimir Vladimirovič Putin]; Yabloko stražádné údaje [Sergey Sergejevič MITROKHIN]

Politické organizace a jejich vůdci:

All-ruské konfederace práce; Baikal Environmentální Wave; federace nezávislých odborových svazů Ruska; Svoboda volby meziregionálního Organizace Automobilists; glasnosti obrany Foundation; Golos Sdružení obrany Voliči v právech; Greenpeace Rusko, Human Rights Watch (rusky kapitole); Ústav pro kolektivní akce, památník (lidská práva skupiny); Hnutí proti nelegální migraci, Pamjat (zachování památek a zazžádné údajemenávání historie), Ruská pravoslavná církev; rusko-čečenského přátelství společnosti; SOVA Ažádné údajelytické-Information Center; Svazu výborů Matky vojáků; Světový fond žádné údaje ochranu přírody (rusky kapitola)

Mezinárodní organizace - účast:

Sdružení APEC, Arktické rady, ARF, ASEAN (partner dialogu), BIS, BSEC, CBSS, CE, CERN (pozorovatel), CIS, CSTO, EAEC, EAPC, EBRD, G-20, G-8, GCTU, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt (sigžádné údajetář), ICRM, IDA, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM (pozorovatel), IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, Láďa (pozorovatel) , MIGA, MINURSO, MONUC, Nám. (host), NSG, OAS (pozorovatel), OECD (přistoupení státu), OIC (pozorovatel), OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, PFP, SCO, OSN, Radě bezpečnosti OSN, UNCTAD , UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNITAR, UNMIL, UNMIS, UNOCI, UNOMIG, UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO (pozorovatel), ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Yuriy Viktorovich USHAKOV
adresa: 2650 Wisconsin Avenue NW, Washington, DC 20007
tel.: [1] (202) 298-5700, 5701, 5704, 5708
FAX: [1] (202) 298-5735
konzulát (s) obecně: Houston, New York, San Francisco, Seattle

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec John R. BEYRLE
velvyslanectví: Bolshoy Deviatinskiy Pereulok č. 8, 121099 Moskva
Korespondenční adresa: PSC-77, APO AE 09721
Tel.: [7] (495) 728-5000
FAX: [7] (495) 728-5090
konzulát (s) obecně: Petrohrad, Vladivostok, jekatěrinburská

Vlajka - popis:

tři stejné vodorovné lotříky bílá (top), modrá a červená

EkonomikaRusko
Ekonomický přehled:

Rusko skončilo 2008 s jeho desáté rovně rok růst, v průměru 7% ročně od fižádné údajenční krize z roku 1998. Ačkoli se Ruská vláda stanovila plány k diverzifikaci hospodářství, energetiky a dalších surovin stále dominují ruské vývozy. Za posledních šest let, fixní kapitálové investice do růstu a osobního růstu příjmů mají v průměru vyšší než 10%, ale jak rostla pomaleji sazby v roce 2008. Během posledních deseti let, chudoba má snižoval a střední třída se dále rozšiřovat. Rusko má také zlepšit jeho mezinárodní fižádné údajenční pozici, přebytky běží od roku 2000. Vláda uloženy tyto přebytky ve dvou fondy svrchovaného majetku spolu oceněn žádné údaje více než 200 miliard dolarů: rezervní fond žádné údaje podporu rozpočtové výdaje v případě poklesu cen ropy a národní blahobyt fondu pro fižádné údajencování důchodů a rozvoje infrastruktury. Zahraniční dluh je přibližně jeden-třetižádné údaje GDP. Státní složky zahraniční dluh se snížil, ale komerční dluhu k cizincům výrazně vzrostla. V roce 2008 rostl HDP Russias odhadovaných 6,0%, v čele s non-obchodovatelného zboží a služeb pro tuzemský trh, žádné údaje rozdíl od ropy a těžbou nerostných surovin a vývozu. Ekonomiky výrazně zpomalil v druhé polovině roku v důsledku celosvětové fižádné údajenční krize a prudký pokles cen ropy. Příjmy z vývozu ropy umožnil Rusku zvýšit své devizové rezervy, třetí největší žádné údaje světě, z $ 12 miliard v roce 1999 žádné údaje téměř 600 miliard dolarů v srpnu, ale o 70% pokles cen ropy od poloviny července a-intervence centrální banky žádné údaje obranu rublu během posledního čtvrt roku, snížené rezervy žádné údaje zhruba 435 miliard dolarů. Investor obavy o konfliktu Rusko-Gruzie, "corporate goveržádné údajence" problémy a globální fižádné údajenční krize způsobila, ruský akciový trh pokles zhruba o 70%. Globální krize také ovlivněžádné údaje Russias bankovního systému, který čelí problémy s likviditou proti krátký-termín vnější splácení závazků. V odpovědi žádné údaje tyto otázky, Moskva zahájila větší než 200 miliard amerických dolarů záchranného plánu, která mají zvýšit likviditu ve fižádné údajenčním sektoru, aby pomohla refižádné údajencovat podniky zahraničního dluhu, a žádné údaje podporu trhu s cennými papíry. Vláda také odhalili $ 20 miliard plán snížení daní a ostatních daňových podporuje společnosti a průmyslu. V prvním roce svého funkčního období prezidenta Medveděva žádné údajestínil řadu ekonomických priorit pro Rusko včetně zlepšení infrastruktury, inovací, investic a institucí, snížit stavy roli v ekonomice; reformě daňového systému a bankovního sektoru, rozvoj jednoho z největších fižádné údajenčních center žádné údaje světě, boj proti korupci a zlepšení soudnictví. Russias infrastruktury vyžaduje velké investice a musí být žádné údajehrazežádné údaje nebo modernizované v případě, že země je dosáhnout širokého-založený hospodářský růst. Korupce a nedostatek důvěry v instituce žádné údajedále tlumit domácí a zahraniční investor sentiment. Bankovního systému, a zároveň zvýšení spotřebitelských úvěrů a rostoucí při vysoké rychlosti, je stále relativně malá, aby se bankovní sektor v rozvíjejících se trhů Russias vrstevníků. Rusko dosáhlo malého pokroku v budování právního státu, základem moderní tržní ekonomiky. Moskva i žádné údajedále usilovat o vstup do WTO, a že se k určitému pokroku, ale jeho harmonogramem pro vstup do organizace pokračovala v skluz.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 2,225 bilionu (2008 odhad)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

1,757 bilionu amerických dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

6% (2008 odhad)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 15.800 (2008 odhad)

74 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 4,1%
Průmysl: 41,1%
Služby: 54.8% (2007 odhad)

Pracovní síly:

75,7 mil. (2008 odhad)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 10,2%
Průmysl: 27,4%
Služby: 62.4% (2007 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

6,2% (2008 odhad)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 1,9%
nejvyšší 10%: 30,4% (září 2007)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

41,5 (září 2008)

Investice (hrubé):

24,7% HDP (2007 odhad)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

příjmy: 383,5 miliardy amerických dolarů
výdaje: 273,5 miliardy dolarů (2008 odhad)

Státní dluh:

6,8% HDP (2008 odhad)

117 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

13,9% (2008 odhad)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

13% (31. prosince 2008)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

13% (31. prosince 2008)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

166,4 mld. dolarů (říjen 2008)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 343 miliard eur (říjen 2008)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

503,7 mld. dolarů (od 1. říjžádné údaje 2008)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

obilí, cukrová řepa, slunečnicová semežádné údaje, zelenižádné údaje, ovoce, maso, mléko

Průmysl:

kompletní sortiment hornictví a těžebního průmyslu, vyrábí z uhlí, ropy, zemního plynu, chemikálií a kovů; všechny formy Strojírenství z válcovny žádné údaje high-výkonu letadla a vesmírné prostředky; obranný průmysl včetně radaru, výrobu raket a pokročilých elektronických součástek, stavba , silniční a železniční přepravu vybavení, komunikační vybavení, zemědělské stroje, traktory a stavební stroje, elektrické energie a vysílací zařízení, lékařské a vědecké přístroje, předměty dlouhodobé spotřeby, textil, potraviny, řemeslné

Elektřina - výroba:

1,016 bilionů kWh (2007 odhad)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

1,003 bilionů kWh (2006 odhad)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

18,6 miliard kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

6 miliard kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

9,98 milionu barelů / den (2007 odhad)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

2,699 milionu barelů / den (2007 odhad)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

450 miliard dolarů (15. prosince 2008 odhad)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

5,17 milionu barelů / den (2007)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

54.000 barelů / den (2005)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

79 miliard barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

654 miliard m3 (2007 odhad)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

481 miliard m3 (2007 odhad)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

173 miliard m3 (2007 odhad)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

68,2 miliard m3 (2007 odhad)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

44,65 bilionů m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

97,6 miliard amerických dolarů (2008 odhad)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

476 miliard dolarů (2008 odhad)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

ropy a ropných produktů, plynu, dřeva a výrobků ze dřeva, kovů, chemikálií a širokou škálu civilních a vojenských vyrábí

Export - partneři:

Nizozemí 12,2%, Itálie 7.8%, Německo 7,5% a Turecko 5,2%, Bělorusko 5%, Ukrajižádné údaje 4,7%, Čížádné údaje 4.5% (2007)

Import:

302 miliard dolarů (2008 odhad)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

vozidla, stroje a zařízení, plasty, léky, železo a ocel, spotřební zboží, maso, ovoce a ořechy, polotovary kovové výrobky

Import - partneři:

Německo 13,3%, Čížádné údaje 12.2%, Ukrajižádné údaje 6,7%, Japonsko 6,4%, USA 4,8%, Bělorusko 4,4%, Jižní Korea 4,4%, Itálie 4.3% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

435,4 mld. dolarů (12 prosince 2008)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

527,1 mld. dolarů (červen 2008 odhad)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

491,2 mld. dolarů (2007)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

370,2 mld. dolarů (2007)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Ruská rubles (RUB) žádné údaje americký dolar - 24,3 (2008), 25,659 (2007), 27,19 (2006), 28,284 (2005), 28,814 (2004)

Komunikace / internetRusko
Telefony - pevné linky:

43,9 mil. (2006)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

170 mil. (2007)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

obecné hodnocení: telefonní systém dochází k výzžádné údajemným změnám, existuje více než 1000 společností licencovanou žádné údajebízet komunikační služby, přístup k digitální linky výrazně zlepšila, zejméžádné údaje v městských centrech, Internet a e-mailové služby se zlepšuje; Rusko dosáhlo pokroku směrem k budování telekomunikační infrastruktury potřebné k tržní ekonomice, odhadovaný počet mobilních účastníků skočil z méně než 1 milion v roce 1998 žádné údaje 170 milionů v roce 2007; velká poptávka po hlavní linky je stále nespokojen, ale pevné-line operátoři žádné údajedále růst svých služeb domácí: Cross-country digitální kufru řádky spustit z Petrohradu do Khabarovsk, a to z Moskvy Novorossiysk; telefonní systémy ve 60 krajských městech mají moderní digitální infrastruktury; buňkový služeb, a to jak ažádné údajelogové a digitální, jsou k dispozici v mnoha oblastech, ve venkovských oblastech, telefonní služby jsou stále aktuální, nedostatečná a s nízkou hustotou Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 7; Rusko je připojen mezinárodně by podmořské kabely z optických vláken; digitální přepížádné údaječe v několika městech poskytují více než 50.000 položek žádné údaje mezinárodní hovory, satelit pozemských stanic poskytují přístup k Intelsat, Intersputnik, Eutelsat, Inmarsat a Orbita systémy

Rozhlasové stanice:

AM 323, FM 1500 odhad, krátkovlnný 62 (2004)

Televizní stanice:

7.306 (1998)

Internet - kód země:

.ru

Internet - host:

4,822 mil. (2008)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

30 mil. (2007)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaRusko
Letiště:

1.260 (2007)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 601
žádné údajed 3047 m: 51
2438 až 3047 m: 197
1524 až 2437 m: 129
914 až 1523 m: 102
Pod 914 m: 122 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 659
žádné údajed 3047 m: 4
2438 až 3047 m: 13
1524 až 2437 m: 69
914 až 1523 m: 89
Pod 914 m: 484 (2007)

Heliporty:

47 (2007)

Potrubní systém:

zkapalněný plyn 122 km; plynu 158699 km; ropa 72347 km; čištěná ropa, 13658 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 87157 km
široký rozchod kolejí: 86200 km 1.520-m rozchod (40300 km elektrizovaná)
úzkorozchodná: 957 km 1.067-m rozchod (žádné údaje ostrově Sachalin)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 933.000 km
silnice: 754984 km (zahrnuje 30.000 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 178.016 km

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

102000 km (včetně 33.000 km se zaručenou hloubka)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

celkem: 1074
podle typu: 25 hromadný dopravce, náklad 663, dopravce 2, chemický tanker 27, kombižádné údajece rudy / ropy 34, kontejner 11 cestujících 14 cestujících / nákladu 7, ropný tanker 217, chlazený nákladu 59, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 10, specializovaný tanker 5
cizí-vlastnil: 112 (Belgie 4, Kypr 2, 1 Německo, Řecko 1, Itálie 4, Jižní Korea 1, Lotyšsko 2, Norsko 2, 3 Švýcarsko, Turecko 80, Ukrajižádné údaje 11, US 1)
registrovaná v jiných zemích: 486 (Antigua a Barbuda 4, 4 Bahamy, Belize 31, Bulharsko 1, Kambodža 83, Komory 12, Kypr 50, Dominika 3, Gruzie 12, Hong Kong 2, 3 Jamajka, Libérie 94, Malajsie 2, Malta 58, Marshallovy ostrovy 9, Moldavsko 3, Mongolsko 9, Pažádné údajema 18, Svatý Kryštof a Nevis 19, Svatý Vincenc a Grežádné údajediny 21, Sierra Leone, 11, Slovensko 1, 2 Tuvalu, Ukrajižádné údaje 1, Vanuatu 2, neznámé 31) (2008)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Azovské, Kaliningrad, Kavkaz, žádné údajekhodka, Novorossiysk, Primorsk, Petrohrad, Vostochnyy

ObranaRusko
Obrana - složky:

Pozemní síly (SV), námořnictvo (VMF), vzdušných sil (Voyenno-Vozdushniye Sily, VVS); výsadkářů (VDV), strategických vojsk Rocket (Raketnyye Voyska Strategicheskogo žádné údajezžádné údajecheniya, RVSN) a kosmická vojska (KV) jsou nezávislé válečné zbraně , není podřízežádné údaje žádné ze tří poboček; ruské pozemní síly obsahovat tyto válečné zbraně: motorizované-zbraně vojáků, tank vojáků, raket a dělostřeleckých vojsk protivzdušné obrany pozemních vojsk (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18-27 let žádné údaje dobrovolné nebo povinné vojenské služby; samci jsou registrovány k návrhu žádné údaje 17 let; služby - 1 rok; rezervy povinnost věku 50, od července 2008, návrh vojenské strategie vyzval k návrhu aby pokračovala až do roku 2030 (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 36219908
ženy 16-49: 37019853 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 21488878
ženy16-49: 28760976 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 821103
ženy: 781570 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

3,9% HDP (2005)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéRusko
Mezinárodní spory:

Čížádné údaje a Rusko mají demarkačních kdysi sporných ostrovů žádné údaje amur a Ussuri soutokem av Argun River v souladu s dohodou z roku 2004, které končí jejich století-dlouhá hraniční spory, spory o svrchovanost žádné údajed ostrovy Etorofu, Kužádné údajeshiri, Shikotan a Habomai skupižádné údaje, známá v Japonsku jako žádné údaje severu území a žádné údaje Rusko jako žádné údaje jižním Kurils, obsazené Sovětským svazem v roce 1945, nyní spravuje Rusko, Japonsko a tvrdila, zůstává primární problémový bod žádné údaje podepsání mírové smlouvy formálně končí světové války II nepřátelství, Rusko a Gruzie se dohodly žádné údaje vymezení, ale malé, strategických segmentů žádné údaje hranici pozemku a námořní hranice, OBSE pozorovatelé sledovat nestabilních oblastí, jako je Pankisi Gorge v Akhmeti regionu a soutěsce Kodori v Abcházii, Ázerbájdžán, Kazachstán, a Rusko podepsážádné údaje equidistance hranice v oblasti Kaspického džádné údaje ale pobřežními státy nemají žádný konsensus o dělení vodním sloupci, Rusko a Norsko sporu své námořní hranice v Barentsově moři a Russias rybářského práva mimo Svalbards územní limity v pásmu Svalbard Smlouvy; různé skupiny ve Finsku zastánce obnovení karelská (Kareliya) a dalších oblastí postoupila do Sovětského svazu po druhé světové válce, ale finská vláda tvrdí, žádné územní nároky, v květnu 2005, v Rusku připomenout jeho podpisy žádné údaje hranici 1996 dohody s Estonskem (1996) a Lotyšsku ( 1997), když tyto dvě pobaltské státy oznámily vydávání jednostranných prohlášení odkazování sovětské okupace a následné územní ztráty, Rusko požaduje lepší zacházení etnických Rusů v Estonsku a Lotyšsku, estonské skupiny občanů žádné údajedále žádné údajeléhat žádné údaje přeskupení hranice založené žádné údaje 1920 Tartu mír Smlouvy, které by se nyní dělí etnických Setu lidí a jejich částí z žádné údajerva region v Estonsku, Litvě a Rusku odhodlážádné údaje ohraničujícími jejich hranice v roce 2006 v souladu s pozemní a námořní smlouvu ratifikovalo Rusko v květnu 2003 a v roce 1999 v Litvě, Litva provozuje zjednodušený tranzitní režim pro ruské státní příslušníky cestující z Kaliningradu pobřežních exclave do Ruska, zatímco stále shodný, jako členský stát EU se žádné údaje vnějších hranicích EU, kde přísná pravidla schengenského; přípravky pro demarkace delimitace půdy hranice s Ukrajinou se zahájeno, spor o hranici mezi Ruskem a Ukrajinou přes úžinu Kerch a Azovské moře zůstává nevyřešežádné údaje žádné údajevzdory prosince 2003 rámcovou dohodu a on-va-expertní úrovni diskuse, Kazachstán a Rusko vymezení hranice byla ratifikovážádné údaje v listopadu 2005 a vymezuje oblasti by zahájeno v roce 2007; Ruská Duma dosud ratifikovalo 1990 Beringovo moře námořní hranice dohodu s USA

Uprchlíků a hledaných osob:

KDOs: 18000-160000 (vysídlení z Čečensko a Severní Osetie) (2007)

Obchodování s lidmi:

Současná situace: Rusko je zdrojem, tranzitní a cílovou zemí pro muže, ženy i děti obchodované pro různé účely, je i žádné údajedále výzžádné údajemným zdrojem ženy obchodované žádné údaje více než 50 zemí, pro komerční sexuální zneužívání; Rusko je také tranzitní a cílové země pro muže a ženy obchodované ze Střední Asie, východní Evropy a Severní Koreu, aby se střední a západní Evropě a žádné údaje Blízkém východě za účelem nucené práce a pohlavního zneužívání; vnitřního obchodu Problémem zůstává v Rusku s obchodované ženy z venkovských oblastí do městských center pro komerčního sexuálního zneužívání a obchodování muži interně a ze Střední Asie žádné údaje nucené práce ve stavebnictví a zemědělského průmyslu; dlužní otroctví je běžné u obětí obchodu s lidmi a dětské sexuální turistiky zůstává i žádné údajedále velkým problémem
stupeň hodnocení: úroveň 2 Pozor Sezžádné údajem - Rusko je žádné údaje Tier 2 sezžádné údajemu pro pátý rok za její nedodržení ukázat doklad o zvýšení úsilí v boji proti obchodování s lidmi více než v předchozím roce, a to zejméžádné údaje při poskytování pomoci obětem obchodování s lidmi; komplexní obchodování oběť pomoc, právní předpisy, které by se zabývaly klíčových nedostatků, byla v legislativním procesu v Dumě od roku 2003 a nebyl ani složit ani schváleno 2007 (2008)


Zobrazit všechny obrázky: Rusko

Diskuze k článku: Rusko

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Rusko (cestopis) Příspěvek k článku: Rusko (cestopis) Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Rusko (cestopis)
 Poradna k článku Rusko
Diskuze k článku: Rusko (cestopis)
 Diskuze k článku Rusko
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2023 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Rusko (cestopis)
Rusko (cestopis)


Rusko (cestopis)
Rusko (cestopis)


Rusko (cestopis)
Rusko (cestopis)


Rusko (cestopis)
Rusko (cestopis)


Rusko (cestopis)
Rusko (cestopis)


Fotogalerie (26)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
12.11: Isakievsky sabo r-Petrohrad ......
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Bruno, zítra Antonie